די שבֿט'ישע מאַפֿיע

אַסאַד, אַזוי װי יעדער דיקטאַטאָר אין זײַן געשטאַלט, איז מװתר געװען אויפֿן כעמיש‑סטראַטעגישן װאַפֿן װײַל די שווערד איז געהאָנגען איבער זײַן קאָפּ.